Toomas Hiio
Autor
Toomas Hiio
Eesti Sõjamuuseumi direktori asetäitja
Teemad:
Viimati uuendatud: 11. november 2018, 09:40

Esimene maailmasõda tõi maailmakaardile palju uusi riike, sealhulgas Eesti.

Nr 182 • November 2018
Valge raamat. Eesti rahva kaotustest okupatsioonide läbi 1940-1991. Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon, Justiitsministeerium, Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 2005. 156 lk.

Vahekokkuvõttena rohkem kui kümneaastasest tööst jõudis 2005. aastal kaante vahele okupatsioonide repressiivpoliitika uurimise riikliku komisjoni, mis on asjatundjate seas rohkem tuntud kui ORURK, ülevaade Eesti riigi ja rahva poolt Teise maailmasõja ajal alanud ja Eesti iseseisvuse taastamisega lõppenud okupatsioonide ajal kantud kaotustest. Tehtud töö on suur ja tegijad väärivad kõigiti tunnustamist, seda enam, et alguses oli uurimistöö komisjoni egiidi all tegijatele rohkem auamet kui leivakõrvase teenimine.

Nr 25 • Oktoober 2005
Illegal Annexation and State Continuity: The Case of the Incorporation of the Baltic States by the USSR: A Study of the Tension between Normativity and Power in International Law by Lauri Mälksoo. The Erik Castren Institute of International Law and Human Rights, vol. 5, General Editor Martti Koskenniemi, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2003

Heade eesti juristide raamatuid on mõnus lugeda isegi inglise keeles. Lauri Mälksoo ja tema raamatu kohta kehtib see täiel määral. Tänu Justiitsministeeriumile, Kistler-Ritso Sihtasutusele ja Tartu Ülikooli Kirjastusele on raamat kättesaadav nüüd ka eesti ja vene keeles. Mis on hea, sest võõrkeelsuse kõrval takistas tema lähemat uurimist seni ka soliidse teaduskirjastuse üllitisele kohane hind (133 eurot).

Nr 27 • Detsember 2005
Е. Ю. Зубкова. Прибалтика и Кремль. 1940–1953. / История сталинизма. Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), Фонд Первого Президента России Б. Н. Ельцина. Moskva, 2008, 351 lk.

Ajaloodoktor Jelena Zubkova on Eesti lähiajaloolastele hästi tuntud autor. Ka äsjailmunud artiklikogumikus “Eesti NSV aastatel 1940–1953” (Eesti Ajalooarhiivi toimetised 15 (22), 2007) avaldati tema 2001. aastal ilmunud artikli “Probleemne tsoon: Balti vabariikide sovetiseerimise iseärasused sõjajärgsel ajal 1944–1952” tõlge, mida võiks tingimisi pidada omamoodi eelkokkuvõtteks alljärgnevalt käsiteldavale raamatule.

Nr 54 • Veebruar 2008
Max Jakobson. Tulevaisuus? Helsinki, Otava, 2005. 250 lk.

Oma riigi tutvustamine maailma mõjukeskustes on asi, mida tuleb teha iga päev, sest see on väikeriigi ellujäämise küsimus. Keda ei teata, seda pole olemas.

Nr 33 • Mai 2006
Ruth Bettina Birn, Die Sicherheitspolizei in Estland 1941 – 1944 : Eine Studie zur Kollaboration im Osten. Sammlung Schöningh zur Geschichte und Gegenwart. Ferdinand Schöningh, Paderborn 2006.

Ruth Bettina Birni raamat Julgeolekupolitseist Eestis aastatel 1941 – 1944 oli paar kuud Saksamaal müügil olnud, kui teade sellest jõudis Eesti avalikkuseni. Nimelt retsenseeris Christian Hartmann raamatut Frankfurter Allgemeine Zeitungi 4. septembri numbris. Selle suure lehe raamatuarvustusi jälgivad ka Eesti väljaannete toimetused ning Hartmanni arvustuse põhjal tehti mitu uudist ka meie meedias.

Nr 40 • Detsember 2006
Александр Дюков. Миф о геноциде: Репрессии советских властей в Эстонии (1940–1953). Москва: Алексей Яковлев, 2007, 140 страниц.

Septembri viimasel nädalal jõudis siinkirjutajani Aleksandr Djukovi raamat „Müüt genotsiidist – Nõukogude võimu repressioonid Eestis (1940–1953)”. Seitsmesajas eksemplaris ilmunud pehmekaanelise raamatu tiitellehel on autori omakäeline pühendus: „Eesti ajaloolastele teadusliku diskussiooni ja positsioonide lähenemise lootuses.” Püüan vastata autori lootusele vähemalt selle pühenduse esimeses pooles.

Nr 49/50 • Oktoober 2007