Jäta menüü vahele

Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

Käesolevad isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted (edaspidi põhimõtted) selgitavad, kuidas Diplomaatia vastutav väljaandja Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus (RKK) töötleb oma teenuste pakkumise ja osutamise käigus isikuandmeid. Palume teil Diplomaatia kodulehekülge ja Diplomaatia teenuseid kasutades põhjalikult antud põhimõtetega tutvuda. Kui te ei nõustu nende põhimõtetega, peate hoiduma Diplomaatia kodulehekülje ja teenuste kasutamisest.

RKK-l võib tekkida vajadus käesolevaid põhimõtteid muuta tulenevalt muudatustest õigusaktides, isikuandmete töötlemise protsessides või järelevalveasutuste või kohtute antud juhistest. Sel juhul teavitab RKK kasutajat enne vastavate muudatuste rakendumist ette mõistliku aja jooksul.

Vaata ka Euroopa Liidu e-privaatsuse määrust.

Mõisted

 • GDPR – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (General Data Protection Regulation).
 • Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
 • Kasutaja – füüsiline isik, kes külastab kodulehekülge ja kasutab teenuseid.
 • Teenus – kõik teenused ja funktsionaalsused, mis on kasutajale RKK poolt kättesaadavaks tehtud, nt artiklite lugemine, uudiskirjade tellimine.
 • Töötlemine – igasugune isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, sh kogumine ja edastamine.
 • Kodulehekülg – diplomaatia.ee

Isikuandmed ja nende kogumise viisid

RKK kogub isikuandmeid, kui kasutaja külastab kodulehekülge järgmiselt:

 • Kasutaja edastab ise RKK-le oma isikuandmeid (näiteks sisestab oma nime, kontaktandmed, kasutab erinevaid kodulehekülje funktsioone ja teenuseid);
 • RKK kogub ise automatiseeritult andmeid kasutaja käitumise ja tegevuse kohta teenuste ja kodulehekülje kasutamisel (andmed vastavalt küpsiste kasutamise tingimustele: sirvimiste, eelistuste ja valikute kohta Diplomaatia koduleheküljel).

RKK töötleb järgnevaid isikuandmeid:

 • nimi
 • e-post
 • IP aadresside ja küpsiste andmed

Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

RKK töötleb kasutaja isikuandmeid, kui kasutaja on andnud nõusoleku uudiskirja saamiseks ning on sellel eesmärgil RKK-le edastanud oma nime ja e-posti aadressi.

Samuti töötleb RKK isikuandmeid õigustatud huvi alusel, näiteks kodulehekülje külastatavuse, teenuste kasutamise statistika ja muu mitte-personaliseeritud tehnilise informatsiooni kogumiseks kodulehekülje kasutamise kohta eesmärgiga täiendada kodulehte ja teenuseid.

Isikuandmete edastamine teenusepakkujatele (volitatud töötlejatele)

RKK kasutab kasutaja isikuandmete töötlemisel serveri- ja pilveteenuse pakkujaid.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

RKK edastab kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult juhul, kui on selleks seadusest tulenevalt kohustatud või kui kasutaja on andnud selleks oma nõusoleku.

RKK edastab kasutaja isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:

 • järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides sätestatud alustel;
 • audiitoritele, õigus- ja muudele nõustajatele, kui see on vajalik nende kohustuste täitmiseks RKK ees ja tingimusel, et nad hoiavad vastavaid andmeid konfidentsiaalsena;
 • kodulehekülje liikluse, veebisaidi kasutusstatistika ja muu isikustamata tehnilise teabe saamiseks võib kasutaja infot edastada teenusepakkujatele nagu Google, Facebook, Twitter ja Mailchimp tuginedes õigustatud huvile kodulehekülje ja teenuste täiustamiseks.

Isikuandmete säilitamine

RKK säilitab kasutaja isikuandmeid, kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks või kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud.

Kasutaja õigused ja kohustused

Asjakohaste õigusaktidega (eelkõige GDPR-iga) reguleeritud ulatuses on kasutajal õigus järgnevaks:

 • taotleda juurdepääsu enda isikuandmetele;
 • nõuda isikuandmete parandamist;
 • nõuda isikuandmete kustutamist;
 • esitada enda isikuandmete töötlemise kohta kaebusi;
 • võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Oma õiguste teostamiseks peab kasutaja ühendust võtma Diplomaatia toimetusega e-posti aadressil diplomaatia@icds.ee.

Eesmärgiga hoida kasutaja isikuandmeid ajakohastena, on kasutajal kohustus teavitada RKK-d oma isikuandmete muutumisest.

Juhul, kui kasutaja õigusi on rikutud, on kasutajal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

Turvalisus

RKK on kasutusele võtnud vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed kasutaja isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

RKK ei vastuta selliste turvalisusnõuete rikkumiste eest, mis on tingitud kasutaja enda tegevusest.

Uudiskirja tingimused

Diplomaatia uudiskirjaga liitumiseks tuleb tellijal sisestada ajakirja koduleheküljel enda e-posti aadress. Uudiskirjaga liitumisel annab tellija RKK-le tagasivõetava nõusoleku kasutada oma elektroonilisi kontaktandmeid uudiskirja edastamise eesmärgil.

Uudiskiri jõuab tellijani kord kuus e-kirjana, mis sisaldab teateid Diplomaatia koduleheküljel või ajakirjas ilmunud materjalidest.

Tellitud uudiskirjast saab loobuda igal ajal uudiskirja lõpus oleva viite kaudu. Uudiskirjast loobumise korral eemaldatakse e-posti aadress nimistust ja uudiskirja edaspidi enam ei saadeta.

Uudiskirja edastamisega seotud küsimuste korral palume ühendust võtta diplomaatia@icds.ee.

Küpsiste kasutamise tingimused

Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale. Küpsised ise kasutaja arvutist informatsiooni ei loe ega internetiavarustesse ei saada. Veebilehitsejal on võimalik keelata küpsiste kasutamine.

RKK ei vastuta kolmandate osapoolte küpsiste tehnoloogiate eest.

Küpsiste liigid ja kogutavad andmed

Küpsiste liigid:

 • ajutised ehk sessioonipõhised – võimaldavad ühendada kasutaja tegevusi ühe ja sama veebilehitseja sirvimissessiooni jooksul ajutiselt, s.o veebilehitseja akna avamisest kuni selle sulgemiseni või kuni nelja tunni möödumiseni pärast viimast lehevaatamist;
 • püsivad küpsised – salvestatakse kasutaja seadmele püsivalt küpsises määratletud ajaks ning aktiveeritakse iga kord, kui kasutaja külastab veebilehte, millelt küpsis paigaldati.

Küpsised võib tulenevalt nende kuuluvusest jagada:

 • esimese osapoole küpsised – pärinevad vaadatavalt veebilehelt. Veebilehed võivad nende küpsiste abil salvestada teavet, mida taaskasutatakse järgmisel korral, kui veebilehte külastatakse. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on esimese osapoole küpsise paigaldajaks vastutav töötleja (või ükskõik milline tema volitatud töötleja), kes haldab külastatavat veebilehte;
 • kolmandate osapoolte küpsised – pärinevad näiteks teiste veebilehtede reklaamidelt, mis asuvad kasutaja poolt külastataval veebilehel. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on kolmanda osapoole küpsise paigaldajaks vastutav töötleja, kes erineb külastatava veebilehe haldajast.

Küpsiste kogutavad andmed ja liigitamine vastavalt paigaldamise üldisele eesmärgile:

 • vajalikud küpsised – olulised veebilehtedel ringiliikumiseks, selle funktsioonide kasutamiseks ning kasutajate poolt valitud teenuste osutamiseks. Ilma nende küpsiste paigaldamiseta ei saa kasutajale veebilehte ja tema soovitud teenuseid osutada;
 • statistilised küpsised – koguvad informatsiooni selle kohta, kuidas kasutajad veebilehti kasutavad, näiteks milliseid veebilehti nad kõige sagedamini külastavad ja milliseid veateateid nad veebilehtedelt saavad. Nende küpsiste eesmärgiks on parandada veebilehtede toimimist;
 • eelistuste küpsised – need küpsised võimaldavad jätta meelde kasutaja tehtud valikuid (näiteks teksti suurus, muud veebilehe muudetavad omadused) ja tunnuseid (näiteks kasutajanimi, keel või kasutaja asukohariik), et pakkuda personaalsemaid ja mugavamaid võimalusi veebilehe kasutamiseks.

RKK kasutab Diplomaatia koduleheküljel eelkirjeldatud küpsise liike järgnevatel eesmärkidel:

 •  kodulehekülje sujuvaks toimimiseks ja teenuse osutamiseks;
 •  kodulehekülje kasutajamugavuse ja ligipääsetavuse tõstmiseks;
 • sisu parendamiseks / teenuse parendamiseks – statistika ja analüütika küpsised võimaldavad parendada sisu vastavalt lugemise arvule.