Jäta menüü vahele
Nr 140 • Aprill 2015

Miks India majanduslik kasv loeb

India turule pääsemine on keeruline, kuid mitte võimatu.

Madli Tikerpuu
Madli Tikerpuu

Londoni ülikooli külalisteadur1 Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituudi doktorant

India peaministri Narendra Modi juhtimisel on riik asunud reformide teele. Foto: AP/Scanpix

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) hinnangul kasvab India majandus 2014.-15. aastal 7,2% (2015.-16. aastal 7,5%) Hiina 7% (7,2%) majanduskasvu vastu, mille põhjal ennustatakse, et järgneva paari aasta jooksul võtab India Hiinalt üle kõige kiiremini kasvava majanduse rolli.1 Selles valguses tuleks jätkata ja intensiivistada koostööd Indiaga.

Euroopa Liidu pilk Indiale muutuvate jõujoonte ja majandusliku tõusu taustal

Euroopa Liit pööras süvendatud pilgu Aasiasse 2000. aastate alguses, kui Hiina majanduslik tõus regioonis ja maailmas hakkas üha rohkem esile kerkima. Hiina tõusu taustal vaadati üle regiooni riikide kasv, sh India majanduslik potentsiaal. India ennustatavast majandustõusust tulenevalt oli strateegiline partnerlus Euroopa Liidu ja India vahel vältimatu. Jõujoonte muutus maailmaareenil sai põhjuseks arendada pikaaegne, alates 1960. aastatest peamiselt majanduslikul koostööl põhinev suhe strateegiliseks.

Strateegiline partnerlus sõlmiti 2005. aastal ning erinevus eelnevast suhtest pidi olema uus „kvalitatiivne“ dimensioon, kus senini majandusele keskendunud koostööle lisandus poliitiline külg. Poliitiline dialoog ja koostöö pidid kaasa aitama kahe suurvõimu osalusele ja rahu edendamisele uues ja muutuvas maailmakorras.2 Alates 2005. aastast on EL ja India tunnistanud teineteise olulisust ja töötanud vahelduva eduga intensiivsemalt suhete arendamise osas. Teineteist on nimetatud ka „loomulikeks partneriteks“, sest jagatakse ühiseid väärtusi ja uskumusi inimõiguste, demokraatia, pluralismi ja õigusriigi põhimõtete osas.3

Euroopa Liidu turg oma üle 500 miljonilise tarbijaskonnaga on India suurim kaubanduspartner, moodustades 13 protsenti India kogu kaubavahetusest.

Mõlema poole ootused sisukama ja sügavama suhte osas on kõrged, kuid siiski on pigem tegu püüdluse, mitte veel sisuliselt strateegilise partnerlusega. Kahe poole suhetes domineerib lähtuvalt kummagi poole tugevusest ja olulisusest endiselt kaubandus- ja majandusalane pool.

ELi ja India majanduslik olulisus teineteisele

2008. aasta majanduskriis nõrgendas ELi konkurentsivõimet ning tagasilöögi sai ka India majanduskasv, mistõttu „Aasia elevandi“ kriisieelne üheksaprotsendiline sisemajanduse kogutoodangu (SKT) kasv kukkus alla nelja protsendi. India majanduskasv küll taastus 2009. aastal, kuid kriis kinnitas veelgi, et India vajab ELi turgu ja investeeringuid ning EL omakorda India potentsiaali. 2014. aastal oli India majanduskasv napilt kiirem Hiinast ning ennustatakse, et järgneva paari aasta jooksul kiireneb India SKT kasv veelgi.4

Euroopa Liidu turg oma üle 500 miljonilise tarbijaskonnaga on India suurim kaubanduspartner, moodustades 13 protsenti India kogu kaubavahetusest. Euroopa Liidu kaubanduspartnerite seas oli India 2013. aastal kümnendal kohal ning hõlmas 2,1 protsenti kogu kaubavahetusest.5 Lisades ELi osa maailma kaubavahetusest (2013. aastal 16%)6, on selge, et kummagi poole majanduslik olulisus teineteisele ei jää mitte ainult püsima, vaid kasvab.

Biotehnoloogia sektori kasv ja jaemüügi turu muutused

India üks eelisarendatumaid sektoreid on biotehnoloogia, mis on ka Euroopa Liidu ja India üks prioriteetsemaid majandusse panustavaid teaduskoostöö valdkondi. Vahemikus 2012–2017 on India valitsus plaaninud investeerida biotehnoloogia sektori arendusse 3,7 miljardit USA dollarit ning seeläbi kasvatada biotehnoloogia tööstus 2025. aastaks 100 miljardi USA dollarini.7 Lähtuvalt eesmärkidest püütakse riiki meelitada välisinvesteeringuid ning soodustada koostööd rahvusvaheliste ettevõtetega ja teadusasutustega. Biotehnoloogia on üks väheseid valdkondi, kus vastavalt konkreetsele harule on lubatud 100% otseseid välisinvesteeringuid läbi automatic route’i ehk investeerimisel pole vaja valitsuse ja keskpanga eraldi luba.8 Siiski tuleks arvestada, et eelnevalt tuleb läbida rida protseduurilisi tegevusi ning esitada vastavad sertifikaadid.

India turule sisenemisel tuleks õppida teiste ettevõtete ja riikide kogemustest, kes olulisima punktina toovad välja usaldusväärse kohaliku kontakti või partneri leidmist lähteriigi saatkonna kaudu kohapeal. Partnerit ei tuleks valida mitte ainult põhimõtetest lähtuvalt, vaid arvestama peaks ka regiooni valikuga.

Biotehnoloogia on küll India üks prioriteetsemaid ja kiiremini arenevaid sektoreid, kuid kõrvale ei tohiks jätta ka turuvõimalusi jaemüügis. India majanduskasvu taustal on ennustatud riigile arvestatavat keskklassi suurenemist, mis 2030. aastaks tõuseb praeguselt 50 miljonilt 475 miljonile. Arvutused näitavad, et peale 2027. aastat on India panus ülemaailmsesse keskklassi kasvu suurem Hiina omast.9 Kasvava keskklassi valguses on India jaemüügiturg läbi tegemas suuri muutusi, alates tarbijaeelistustest ja lõpetades traditsioonilise kaubanduse asendumisega modernsemaga. Suurenev linnastumine, Lääne kultuuri mõju ning uue põlvkonna soov parema elu järele on peamised faktorid India tarbijaturu muutumises.10 Püramiidistruktuuri11 muutumine ning suund modernsema lääneliku jaemüügituru poole pakub seeläbi uusi võimalusi rahvusvahelistele firmadele.12

Kuigi India tarbijaid peetakse võrreldes Lääne keskklassiga tunduvalt hinnatundlikumaks, ei tasuks alahinnata turu potentsiaali ning kohalike kasvavat teadlikkust toodete kvaliteedi ja brändide osas. Märkimisväärselt kasvavad tänu suurlinnadesse nagu Mumbai, Delhi, Bangalore, Hyderabad koondunud äritegevusele aasta-aastalt ka keskklassi sissetulekud, mistõttu ollakse üha enam valmis maksma ka veidi kõrgemat hinda.13 Tänapäeva haritud India noor tahab nautida samasugust elustiili, nagu nähakse USA keskklassi kujutatavates Hollywoodi filmides, ning tarbida igapäevaselt tooteid, mis viitavad Lääne kvaliteedile.

India kindlad soovid muutusteks kuid aeglased sammud nendeks

India turg on suur ja kompleksne ning võrreldav seguga paljudest väikestest turgudest. Mingil määral on turu mitmekesisus peegeldus India kultuuride ja religioonide paljususest, mis kajastub ka raskesti mõistetavas kohalikus ärikultuuris. Lisades valitsussüsteemi, kus nii kohalikul kui keskvalitsusel on omad reeglid ja regulatsioonid, mille täitmine on vältimatu, on India turule sisenemine keeruline, kuid siiski mitte võimatu.

India on teadlik oma õigusliku raamistiku keerulisusest, mis on põhjuseks välisettevõtete ja -investorite vähesele huvile ning mis seetõttu pärsib kiiremat majanduskasvu. Seetõttu on 2014. aasta mais võimule tulnud uus peaminister Narendra Modi võtnud range kursi juba pikalt oodatud majanduslikele reformidele, mida eelkäijad, sealhulgas eelmine peaminister Manmohan Singh, ei suutnud läbi viia.

Modi on võtnud ambitsioonika eesmärgi tõsta India Maailmapanga äritegemise lihtsuse indeksi järjestuses 134. kohalt top-50 hulka ning seda juba 2017. aastaks.14 Kuigi soovitud tulemuste saavutamine antud tähtajaks on senise kiirusega ebatõenäoline ning kriitikute sõnul pole Modi võimuloleku aastaga midagi muutunud,15 on esimesed reformid lihtsamaks äritegemiseks algatatud. Näidetena võib tuua e-Biz’i ja e-Kranti’, mis peaksid tegema lihtsamaks valitsuse teenuste kättesaadavuse nii kohalikele kui ka välismaalastele.

Asjaajamine ja läbirääkimised Indiaga ei toimu meie arusaamade ja kultuurinormide järgi, mille üheks näiteks on Eesti laevakaitsjate juhtum. Kuigi laevakaitsjate puhul on tegemist poliitiliste läbirääkimistega, on see siiski näide erinevatest kultuurinormidest ja tõekspidamistest, mille õppetunde saab kasutada ka äris.

Samuti on Modi lubanud kiirendada reforme äritegevust reguleeriva raamistiku ja maksusüsteemi osas, mis teevad valitsuse tegevuse läbipaistvamaks ja efektiivsemaks.16 Oodata on ka kauaoodatud maa omandamise reformi, mida valitsev partei Bharatiya Janata Party (BJP) püüab alates möödunud aasta lõpust hoolimata opositsiooni vastuseisust läbi suruda. Muudatus peaks lahendama hetkel suurima takistuse majanduskasvule ja selleks on puudulik infrastruktuur.17

India puhul tuleb muidugi arvestada, et majanduskasvu soodustavaid reforme on plaanitud läbi viia juba aastaid ning isegi, kui praegusel valitsusel õnnestub saavutada edu, on reformid pikaajaline protsess ja tulemused järkjärgulised.

India kasv pakub suuri võimalusi, kuid seda lähteriigi ettevõtete ja riigi omavahelises koostöös

Et India turule sisenemine on hinnatundlikkuse, kultuuri ja õigusliku raamistiku tõttu keeruline, tuleb alustada ettevalmistustega võimalikult vara ning teha seda ettevõtete ja riigi välisesinduse tihedas koostöös. Asjaajamine ja läbirääkimised Indiaga ei toimu meie arusaamade ja kultuurinormide järgi, mille üheks näiteks on Eesti laevakaitsjate juhtum. Kuigi laevakaitsjate puhul on tegemist poliitiliste läbirääkimistega, on see siiski näide erinevatest kultuurinormidest ja tõekspidamistest, mille õppetunde saab kasutada ka äris. Läbirääkimised võtavad aega ning sisaldavad suure tõenäosusega tagasilööke, kuid turu potentsiaal ning võimalused ettevõtjatele kompenseerivad vähemalt osa nähtud vaevast.

Eestil ELi liikmesriigina ja ELi 2018. aasta eesistujamaana on head võimalused lähiaastatel Indiaga majandussuhete arendamiseks. Seda muu hulgas ka Suurbritanniaga eesistumise trios programmi koostamise ja tegevuste koordineerimise ning äsja New Delhis avatud saatkonna kontekstis.

India turule sisenemisel tuleks õppida teiste ettevõtete ja riikide kogemustest, kes olulisima punktina toovad välja usaldusväärse kohaliku kontakti või partneri leidmist lähteriigi saatkonna kaudu kohapeal. Partnerit ei tuleks valida mitte ainult põhimõtetest lähtuvalt, vaid arvestama peaks ka regiooni valikuga. Kindlasti tuleks leida vastused küsimustele, kas ja kuidas on välja arendatud infrastruktuur, milline on haritud inimeste (nt inseneride) osakaal regiooni tööjõus ja kuidas see läheb kokku ettevõtte spetsialiseerumisega. Muidugi tuleb kindlustada tarneahela vastavus kohalikele oludele ja reeglitele.18

Kokkuvõtlikult võib öelda, et Hiina varju jäänud India majanduskasv pole küll iseenesest midagi uut, kuid peaminister Modi ambitsioonide ja reformide tõttu on lootust, et siiani ettevõtjate najal toimunud tõus saab lõpuks riigipoolse toetuse väliskapitali kaasamiseks ning välisettevõtete lihtsamaks tegutsemiseks. Eestil ELi liikmesriigina ja ELi 2018. aasta eesistujamaana on kõige eelneva taustal head võimalused lähiaastatel Indiaga majandussuhete arendamiseks. Seda muuhulgas ka Suurbritanniaga eesistumise trios programmi koostamise ja tegevuste koordineerimise ning äsja New Delhis avatud saatkonna kontekstis.

Uurimistöö läbiviimist toetas Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi programm DoRa, mida viib ellu Sihtasutus Archimedes. Uurimus Londoni ülikoolis toimus perioodil veebruar-aprill 2015. Sama programmi teise toetuse raames viis autor uurimust läbi ka 2013. aasta septembris- detsembris Indias Panjabi ülikoolis ja selle aja jooksul kogutud info on integreeritud käesolevasse artiklisse.

Viited
 1. Kenneth Rapoza, India Growth Will Beat China This Year – Forbes, 9. märts 2015.
 2. Political Declaration on the India-EU Strategic Partnership – India-EU Summit, September 7, 2005, lk 1.
 3. Üheks olulisemaks „avatuse“ kadumise märgiks ning mingil määral paljude eelnevate probleemide tulemiks võib pidada 2013. ja 2014. aastal ära jäänud tippkohtumisi. Ametlikud põhjendused kohtumiste ärajäämiste kohta viitavad probleemidele sobivate kuupäevade leidmisel.
 4. GDP Growth in India and China: Catching the Dragon – The Economist, 9. veebruar 2015.
 5. European Union, Trade in Goods with India, 2014, Brussels, lk 9-10.
 6. EU Position in World Trade, European Commission, Trade, 2014 (http://ec.europa.eu/trade/policy/eu-position-in-world-trade/).
 7. BIOTECHNOLOGY, Government of India, Ministry of Commerce & Industry, Department of Industrial Policy & Promotion, 2015 (http://makeinindia.com/sector/biotechnology/).
 8. Department of Industrial Policy and Promotion, 2014. Consolidated FDI Policy (kehtiv alates 17. aprill 2014), lk 75, (http://dipp.nic.in/English/investor/FDI_Policies/FDI_policy.aspx).; Reserve Bank of India. 2015. Foreign Investments in India, India’s Central Bank. (http://www.rbi.org.in/scripts/FAQView.aspx?Id=26).
 9. Ernst & Young , Hitting the Sweet Spot: The Growth of the Middle Class in Emerging Markets, 2013, l 5, (http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Hitting_the_sweet_spot/$FILE/Hitting_the_sweet_spot.pdf).
 10. Sita Mishra, A Paradigm Shift from Pyramid to New Multifaceted Consumer Class in India and Its Impact on Organised Retailing – Journal of Marketing & Communication, vol 5, 2009, nr 2, lk 32.
 11. Püramiidistruktuuri kokkukukkumise tulemusena on ennustuste kohaselt suhteliselt suur hulk väga jõukaid tarbijaid tipus, ülimalt suur keskklass keskel ja majanduslikult ebasoodsas seisus olevad tarbijad alumises otsas.
 12. Gopal Das & Rohit Vishal Kumar, Impact Of Sales Promotion On Buyers Behaviour: An Empirical Study Of Indian Retail Customers – Globsyn Management Journal, vol 3, 2009, nr 1, lk 12.
 13. Indian Retail: The next Growth Story, Great Britain – India Business Convention “Connect 14” Looking to New Horizons, 2014, (https://www.kpmg.com/IN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/BBG-Retail.pdf).
 14. Shantanu Nandan Sharma, How Modi Government Is Working on a Three-Pronged Strategy to Improve Ease of Doing Business Rank –Times of India, The Economic Times, 8. veebruar, 2015.
 15. Puja Mehra, Nothing Has Changed on the Ground, Says Deepak Parekh – The Hindu, 18. veebruar 2015.
 16. PM Narendra Modi, Prime Minister’s Inaugural Address at Economic Times Global Business Summit,16. jaanuar 2015, http://www.narendramodi.in/economic-times-global-business-summit/.
 17. Govt Approves Ordinance to Ease Land Acquisition Act to Push Reforms, – The Times of India, 29 detsember 2014; Globalpost, India’s BJP Gov’t Appeals to Opposition Not to Block Reform – Xinhua News Agency, 19. märts 2015.
 18. The Netherlands Embassy in New Delhi, Opportunities & Challenges in the Indian Market: Lessons Learned from Dutch Companies in India – Kingdom of the Netherlands, 17. detsember 2013, http://india.nlambassade.org/binaries/content/assets/postenweb/i/india/doing-business-in-india/opportunities–challenges-in-the-indian-market.

Seotud artiklid